სამგზავრო დოკუმენტი/პასპორტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • სამგზავრო დოკუმენტის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ვიზის მოქმედების ვადას არანაკლებ 3 თვით;
  • უნდა შეიცავდეს ვიზის ბლანკის დასატანად ვარგის, არანაკლებ ორ თავისუფალ გვერდს;
  • არ უნდა იყოს დაზიანებული და არ უნდა შეიცავდეს არაოფიციალურ ჩანაწერებს;
  • გაცემული უნდა იყოს წინა 10 წლის განმავლობაში.