იაპონიაში პანდემიის პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების შესვლის პირობები

 

 

 

საქართველოში კორონავირუსის ახალი „ომიკრონ“ ვარიანტის გამოვლენის გამო, იაპონიის მთავრობის გადაწყვეტილებით, 26 დეკემბრის 00:00 საათიდან საქართველოდან მიმავალი ნებისმიერი პირის (მათ შორის იაპონიის მოქალაქეების, ასევე ბინადრობისა და ვიზის მფლობელი პირების) მიმართ გავრცელდება, მთავრობის მიერ განსაზღვრულ საკარანტინე სივრცეში (კოვიდ სასტუმრო) 3 დღით გადასვლის ვალდებულება.  

 

ვიზიტორებმა იაპონიაში ჩასვლისას, აეროპორტშივე უნდა ჩაიტარონ კოვიდ ტესტირება.  უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში,  ისინი 3 დღით გადაყვანილ იქნებიან კოვიდ სასტუმროში. 3 დღის შემდეგ ჩატარებული კოვიდ ტესტის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მათ შეეძლებათ კოვიდ სასტუმროს დატოვება, თუმცა მათ მოეთხოვებათ შემდეგი 11 დღის განმავლობაში საკუთარ საცხოვრისში დარჩენა (იაპონიაში შესვლიდან ჯამში 14 დღის გასვლამდე).

 

პირის საკარანტინე სივრცეში გადაყვანის ხარჯებს ფარავს სახელმწიფო.

 

3 დღიანი სავალდებულო კარანტინისგან თავისუფლდებიან დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირები, მათ იაპონიის საზღვრის კვეთიდან მე-3 დღეს უნდა ჩაიტარონ PCR კვლევა საკუთარი ხარჯებით.

 

   ზოგადი ინფორმაცია

 

ამ ეტაპისთვის, იაპონიაში შესვლა აკრძალულია მსოფლიოს 159 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის (2020 წლის 1 ივლისიდან).

 

მოგზაურობა დასაშვებია მხოლოდ დიპლომატიური და ოფიციალური ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებისთვის, ასევე, დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტის მქონე პირებისთვის, რომლებიც  ოფიციალური ვიზიტით ან სხვა მიზეზით შედიან იაპონიაში.

იაპონიაში შესვლა გამონაკლისების შემთხვევაში, ასევე დასაშვებია პირებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

 • უცხოელები, რომლებმაც ქვეყანა 2020 წლის 31 აგვისტომდე დატოვეს, ხელახალი შესვლის უფლებით (re-entry permit) და რომლებსაც იაპონიაში დაბრუნების საშუალება აღარ მიეცათ, რადგან მათი გამგზავრების ქვეყანა შეყვანილ იქნა იმ სიაში, საიდანაც იაპონიაში მოგზაურობა აიკრძალა;
 • იაპონიის მოქალაქის ან მუდმივად მცხოვრები პირის მეუღლე და/ან შვილი;
 • გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის მქონე “Long-Term Resident” პირი, რომლის ოჯახიც იმყოფება იაპონიაში და მიემგზავრება ოჯახის გაერთიანების მიზნით;
 • უცხოელი, რომელიც აპირებს მოიპოვოს სამედიცინო მოსამსახურის სტატუსი და რომელიც კონტრიბუციას შეიტანს იაპონიის სამედიცინო სისტემაში;
 • უცხოელი, რომელიც აპირებს მოიპოვოს ინსტრუქტორის ან პროფესორის სტატუსი და რომლის იაპონიაში არჩასვლა გამოიწვევს მისი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობის შეფერხებას;
 • ჰუმანიტარული მიზნები, როგორიცაა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და ა.შ.
 • ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა შესაძლოა განისაზღვროს სხვა დამატებითი პირობებიც.

 

  ამ პირობების დაკმაყოფილება ავტომატურად არ ნიშნავს, იაპონიაში შესვლის ნებართვას. დამატებით საჭიროა ვიზიტის აუცილებლობის დასაბუთება, რისთვისაც დაინტერესებული პირი მიმართავს იაპონიის საელჩოს საქართველოში.

 


 

   ტესტის წარდგენის ვალდებულება

 

იაპონიის საზღვარზე ყველა მგზავრს (დიპლომატიური პასპორტის მფლობელების ჩათვლით) მოეთხოვება იაპონიაში გამგზავრებამდე 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა.

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის ხელისუფლებას დაწესებული აქვს PCR ტესტის სპეციალური ფორმა, რომელიც უნდა შეივსოს და დამოწმდეს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ.

თუ აღნიშული ფორმატით პასუხის წარდგენა სირთულეს წარმოადგენს, სავალდებულოა, რომ პირის მიერ წარმოდგენილი PCR ტესტის პასუხი მოიცავდეს ყველა იმ ინფორმაციას, რაც იაპონიის მთავრობის მიერ შემუშავებულ ფორმაშია მოცემული: ტესტის ფორმა 

იაპონიაში ჩასული ყველა მგზავრი ვალდებულია გაიკეთოს PCR ტესტი, რომელიც იაპონიის აეროპორტებში უფასოდ კეთდება.

დადებითი პასუხის შემთხვევაში პირი ვალდებულია, ამის შესახებ დაუყონებლივ შეატყობინოს covid-19 საკონსულტაციო ცენტრს და მიმართოს განსაზღვრულ სამედიცინო დაწესებულებას. ასევე, დაემორჩილოს საკონსულტაციო ცენტრისგან მიღებულ ყველა ინსტრუქციას. პირის საავადმყოფოში ან სპეციალურად გამოყოფილ საკარანტინე სივრცეში გადაყვანის შემთხვევაში, ხარჯებს ფარავს სახელმწიფო.

 


 

იაპონიაში ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ავტორიზებულია შემდეგი ვაქცინები: Pfizer-BioTech, AstraZeneca და Moderna.


 

 

   ტრანზიტით გავლის შესაძლებლობა

 

იაპონიის აეროპორტებში ტრანზიტით გავლა დაშვებულია, თუმცა დაკავშირებული ფრენა უნდა სრულდებოდეს იმავე დღეს.

ტრანზიტის ზონაში მგზავრებს ღამისთევის უფლება არ ეძლევათ.

 


 

   წინასწარი რეგისტრაცია

 

 • მოითხოვება წერილობითი თანხმობის ე.წ. written pledge წარდგენა.
 • 14 დღის განმავლობაში თვითიზოლაციაში მყოფი პირები ახდენენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგს და აღნიშნულის შესახებ ყოველდღიური ანგარიშის მიწოდებას შესაბამისი სამსახურებისთვის ელ. ფოსტის მეშვეობით.
 • თვითიზოლაციაში მყოფი პირები ვალდებულნი არიან სმარტფონებში დააყენონ შემდეგი  ვიდეო და ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი აპლიკაციები: COCOA, OEL, Whatsapp / Skype.
 • დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტის მქონე პირების იაპონიაში დაუბრკოლებლად შესვლის მიზნით, აუცილებელია ოფიციალური ნოტის  მიწოდება იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის.

 

 


 

   დამატებითი ინფორმაცია

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მგზავრობის რეგულაციები პანდემიის პერიოდში სწრაფად იცვლება. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდებზე:

საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საიმიგრაციო მომსახურების სააგენტო 

ჯანდაცვის სამინისტრო 

 


 

  ზემოაღნიშნულ რეგულაციებთან ერთად, ასევე მოქმედებს ქვეყანაში შესვლისათვის არსებული ზოგადი (სავიზო/უვიზო რეჟიმის) მოთხოვნები.

სავიზო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

 

  განახლებულია: 24.12.2021